Szkoła Cyfrowa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyróżniła złożony przez Słoneczną Szkołę Podstawową autorski projekt do programu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Cel projektu jest zbieżny ze światowymi trendami w edukacji. Kładzie nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności matematycznych, informatycznych, i naukowo-technicznych, niezbędnych na przyszłym rynku pracy.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące, od sierpnia 2019 do lipca 2021 roku. Dla uczniów tworzymy unikatowe warunki do tego, aby ich proces uczenia się był atrakcyjny i przyjazny: Uczniowie będą pracować z tabletami z firmy Apple (IPady 9,7?) wyposażonymi w specjalne długopisy (Apple Pencil), które łączą się z monitorem dotykowym za pomocą Apple TV. Pracownia matematyczno-przyrodnicza zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce (między innymi w roboty LEGO WeDo 2.0, stół multimedialny, roboty blue bot, mikroskop stereo, stacja meteorologiczna itd.).

Celem projektu jest także rozwój talentów i pasji uczniów poprzez uczestnictwo w warsztatach i kołach zainteresowań. Nasze klasy zrealizują prawie 1300h zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Będą to zajęcia z języka angielskiego, plastyki i muzyki, programowania, szkolnego klubu cyfrowego, obsługi aplikacji i tabletów z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK). Suma godzin obejmuje również zajęcia matematyczne oparte na metodzie eksperymentu oraz projekt przyrodniczy ?Opisujemy rzeczywistość?. Poprawne i efektywne użycie sprzętu i aplikacji jest gwarantowane poprzez obecność na zajęcia tzw. tech-teachera (nauczyciela-informatyka), który będzie wspierał naszych nauczycieli i uczniów w okresie projektu.

Cała nasza społeczność szkolna jest bardzo dumna, że projekt wesprze rozwój uczniów w najbardziej nowoczesny sposób obecny dziś w edukacji, że będzie to cyfrowa szkoła. Nasi uczniowie wejdą na rynek pracy po 2030 roku, prawdziwe cyfrowe umiejętności staną się dla nich wyróżnikiem na rynku pracy i będą predystynować ich do zajmowania wysokich i samodzielnych stanowisk. Dodatkowo warto wspomnieć, że uczymy także mądrego wykorzystania technologii cyfrowych. To potężne narzędzie poznawania świata i wyszukiwania informacji, ale nieprawidłowo użyte może wyrządzić wiele złego. Oswajamy technologię, ale mądrze jej używamy.

Wszystkie działania projektowe są dla naszych uczniów bezpłatne.

Projekt ?Cyfrowym krokiem w przyszłość? jest współfinansowany ze środków EFS, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 ? 2020.