O szkole

Z pasją zmierzamy do uczynienia Szkoły Słonecznej miejscem podążającym za najnowszymi trendami edukacyjnymi, nowoczesnej pod każdym względem, z zachowaniem ogromnej dbałości i szacunku do dziecka – do ucznia. To dla Twojego dziecka tworzymy tę szkołę. Zapraszamy do świata wartościowej edukacji.

Słoneczna Szkoła Podstawowa działa od 2015 roku i posiada pełne uprawnienia szkoły publicznej. Realizuje programy nauczania poszerzające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Szkoła jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Gminę Kobyłka (zaśw. nr 1/2015), i działa na podstawie Statutu. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty.

Słoneczna szkoła niepubliczna w Kobyłce stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych. Wydaje uczniom świadectwa ukończenia danej klasy, wystawia legitymacje, przyznaje stypendia naukowe, bierze udział w olimpiadach. Statut oraz inne dokumenty udostępniane są rodzicom kandydatów, oraz dostępne są w E-Dzienniku.

Szkoła tworzy doskonałe warunki rozwoju dla każdego dziecka. Nauczyciele i pracownicy Słonecznej Szkoły Podstawowej dbają o przyjazną atmosferę i kameralne warunki do pracy, pozwalające rozwinąć umiejętności i talenty dzieci. Uczniowie niepublicznej Szkoły Słonecznej uzyskują wysokie wyniki nauczania, co pozwala im kontynuować dalszą edukację w renomowanych szkołach ponadpodstawowych.