Program

Kluczowe przedmioty

Słoneczna szkoła niepubliczna w Kobyłce realizuje rozszerzone programy nauczania, wykraczające poza podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy uczyć skutecznie, dlatego w Szkole Słonecznej odbywa się większa liczba lekcji, niż przewidują to ramowe plany nauczania MEN. Oznacza to, że w stosunku do ramówki MEN zapewniamy naszym uczniom znacznie więcej zajęć z przedmiotów najważniejszych: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

Języki obce

Zajęcia prowadzimy w podgrupach 8-9 osobowych. Komfort nauki zbliżony jest do warunków szkoły językowej. Ukierunkowujemy się na dwujęzyczność w zakresie języka angielskiego. Zgodnie z przepisami, nauczanie dwujęzyczne zaczyna się od klasy VII. Przygotowujemy się do tego etapu, gdyż wybrana przez nas metoda Clil zakłada poruszanie się w tematyce językowej w taki sposób, aby nawiązywać do aktualnej wiedzy dziecka i do tego, czego uczy się w szkole na innych przedmiotach. Nauka języka odbywa się na znanych treściach, a nie abstrakcyjnych. Dlatego skutecznie uczymy mówienia i myślenia w języku angielskim. Praktyczne wykorzystanie języka wspiera native speaker oraz zagraniczne wyjazdy językowe. Drugi język obcy (w szkołach publicznych od klasy VII) wprowadzamy już w klasie IV, jest to język hiszpański.

Zajęcia z projektu unijnego

W latach 2019-2021 nasze klasy zrealizują prawie 1300h zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Będą to zajęcia z języka angielskiego, plastyki i muzyki, programowania, szkolnego klubu cyfrowego, obsługi aplikacji i tabletów z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK). Suma godzin obejmuje również zajęcia matematyczne oparte na metodzie eksperymentu oraz projekt przyrodniczy ?Opisujemy rzeczywistość?.

Zajęcia dodatkowe

Zapewniamy swoim uczniom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, w postacie klubów szkolnych oraz kół przedmiotowych. W ich trakcie realizujemy również projekty grantowe, np. zajęcia z programowania. Uczniowie mogą uczestniczyć również w zajęciach specjalistycznych z instruktorami, trenując np. judo, szachy, akrobatykę. Na terenie szkoły organizowane są warsztaty i koncerty. Zapewniamy opiekę psychologa szkolnego oraz zajmujemy się prowadzeniem warsztatów wspomagających procesy wychowawcze.