Projekt UE

 

„Casa dei Bambini” Aneta Topczewska-Scrivo realizuje projekt pn. ?Cyfrowym krokiem w przyszłość? współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

I. Cele projektu

Celem głównym projektu jest: podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły „Słoneczna Polana” w Kobyłce poprzez realizację dodatkowych form wpierających wszechstronny rozwój 48 uczniów (24 k/24 m) w tym 15 dzieci (7 k, 8 m) o potrzebach kształcenia specjalnego w okresie 01.08.2019 – 31.07.2021 r. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 48 uczniów w tym 24 k. Zajęcia będą prowadzone na terenie szkoły po zakończeniu lekcji oraz w weekendy.

Cele szczegółowe:

  1. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez uczestnictwo 48 uczniów w zajęciach rozwijających uzdolnienia
  2. Wzrost talentu, pasji i zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w warsztatach i kółkach zainteresowań
  3. Podwyższenie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
  4. Wzrost wiedzy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez realizacją zajęć opartych na metodzie eksperymentu oraz doposażenie sal przedmiotowych
  5. Wzrost umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kompetencji informatycznych
  6. Wzrost atrakcyjności metod nauczania poprzez doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT

Realizacja projektu na obszarze ZIT WOF. Liczba chłopców i dziewczynek uczestniczących w zajęciach jest zbieżna z liczbą dziewczynek chłopców którzy zdeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie ze względu na swoje pasje, zainteresowania i uzdolnienia a także obserwacjami nauczycieli w tym zakresie i w zakresie stwierdzonych deficytów. Realizacja projektu jest zgodna z zasadą równości szans w tym niedyskryminacji kobiet i mężczyz

II. Planowane efekty

Realizacja celu głównego i celów szczegółowych projektu odpowiada na potrzebę upowszechniania edukacji wyrażoną w RPO WM, w procesie uczenia się w okresie całego życia. Beneficjent zapewni uczniom objętym wsparciem lepsze warunki nauczania – nauka odbywać się będzie w mniejszych grupach i z wykorzystaniem różnorodnych form i metod. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 48 uczniów. Potrzeba wyposażenia młodych ludzi w ww. kompetencje jest częścią Zintegrowanych Wytycznych do Strategii Europa 2020.

Projekt wpisuje się w założenia: Strategia Rozwoju Woj. Mazowieckiego do 2030 – wpieranie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.  Realizowane przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie działań prowadzonych przez Beneficjenta przed rozpoczęciem jego realizacji. Nakłady ponoszone na rzecz przedsięwzięć projektu nie zmniejszą się w stosunku do okresu 12 miesięcy poprzedzających realizację projektu. Beneficjent zapewnia, że stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne i szkoleniowe będą podlegały otwartemu, publicznemu udostępnianiu oraz że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca przygotował diagnozę potrzeb uczniów, wyposażenia szkolnego wraz z inwentaryzacją (w oparciu o konsultacje z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci, analizą opinii i orzeczeń PPP i lekarskich, konsultacje z nauczycielami, analizę dokumentów szkolnych) zatwierdzoną w I 2018 r przez organ prowadzący Szkołę. Diagnoza odnosi się także do sytuacji demograficznej na terenie Gminy i Miasta Kobyłka.

III Wartość projektu

Wydatki ogółem: 258 492,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 258 492,00 PLN

IV Wkład Funduszy Europejskich

Kwota dofinansowania: 245 544,00 PLN