Szkoła Stypendiów

Promujemy wartość Dobrej Edukacji!

W Słonecznej Szkole Podstawowej co pół roku wyróżniamy najlepszych uczniów.  Mówiąc inaczej, podkreślamy i doceniamy wartość dobrej edukacji. Nagradzamy osiągniecia edukacyjne naszych uczniów, oraz dojrzałe postawy uczniowskie. Program stypendialny prowadzimy od lutego 2018 roku. Stypendia – szkoła podstawowa Kobyłka – to nasza ogromna duma.

Stypendium oraz jego wysokość przyznaje Komisja powołana przez Dyrektora. Co więcej, posiedzenia Komisji  protokołujemy. Liczbę przyznanych stypendiów podajemy do powszechnej wiadomości. Stypendium przyznajemy na 5 miesięcy, dwa razy w roku. Osobno ? na pierwsze półrocze i na drugie półrocze roku szkolnego. Wnioski składane są do 30 października każdego roku szkolnego. Podobnie wnioski dotyczące drugiego półrocza składne są do końca lutego.

Określamy podstawowe kryteria otrzymania stypendium. Są to dobre wyniki w nauce – w klasach I-III (tu decyduje opinia nauczyciela ? wychowawcy). W klasach IV-VIII decyduje średnia ocen powyżej 4.75. Następnie, wymagamy co najmniej dobrej oceny z zachowania. Oczekujemy także  co najmniej wyróżnienia w różnego typu konkursach zewnętrznych. Bierzemy także pod uwagę reprezentowanie przez ucznia Szkoły Słonecznej na zewnątrz, w różnego typu przeglądach, zawodach, festiwalach itp.

Stypendium przekazujemy bezpośrednio uczniowi, w obecności rodzica. Przede wszystkim, przekazane stypendia przeznaczone są na rozwój umiejętności, talentów i zainteresowań uczniów i tylko na powyższe cele mogą być wydane. Mogą to być książki, nośniki i urządzenia elektroniczne, potrzebne przybory szkolne itp., ale także kursy, wycieczki, bilety do muzeów, na wystawy, do teatrów, kin, związane z  zainteresowaniami lub talentami ucznia, rozwijające i pogłębiające jego wiedzę i/lub umiejętności w dziedzinach, w których ma osiągnięcia lub przejawia talent.

Informacje o bieżących stypendiach znajdują się TUTAJ.